Cấu hình thành viên hộp thư chung cho

Trạng thái đăng ký, mật khẩu và các tùy chọn của cho hộp thư chung .

Thay đổi thông tin thành viên của bạn
Bạn có thể thay đổi địa chỉ đã đăng ký với hộp thư chung này, bằng cách nhập địa chỉ thư mới vào trường bên dưới. Ghi chú rằng địa chỉ mới sẽ nhận một lá thư xác nhận, và việc xác nhận này phải làm xong để kích hoạt thay đổi này.

Việc xác nhận quá giờ sau khoảng .

Bạn cũng có tùy chọn đặt hay thay đổi họ tên thật mình (v.d. Nguyễn Văn Minh).

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin thành viên mình trong mọi hộp thư chung với đó bạn đã đăng ký trên , hãy bật tùy chọn Đổi toàn cục.

Địa chỉ mới :
Nhập lại để xác nhận:
Họ tên bạn (tùy chọn):

Đổi toàn cục

Hủy đăng ký ra hộp thư chung Các sự đăng ký của bạn
Hãy bật hộp chọn xác nhận và bấm cái nút này để hủy đăng ký ra hộp thư chung này. Cảnh báo : Hành động này có tác động ngay!

Bạn có thể xem danh sách các hộp thư chung tại trong đó bạn là thành viên. Hãy sư dụng khả năng này nếu bạn muốn làm cùng thay đổi trong các sự đăng ký khác này.

Mật khẩu của bạn

Bạn đã quên mật khẩu mình không?

Hãy nhắp vào cái nút này để nhận thư chứa mật khẩu mình tại địa chỉ thành viên.

Thay đổi mật khẩu

Mật khẩu mới :
Nhập lại để xác nhận:

Đổi toàn cục

Tùy chọn đăng ký của bạn

Giá trị hiện thời hoạt động có dấu chọn ở cạnh.

Ghi chú rằng một số tùy chọn có khả năng Đặt toàn cục. Việc bật khả năng này sẽ áp dụng thay đổi đó vào mọi hộp thư chung trong đó bạn là thành viên trên máy . Hãy nhắp vào Liệt kê các sự đăng ký mình khác bên trên để xem các hộp thư khác với đó bạn đã đăng ký.

Phát thư

Đặt tùy chọn này là Bật để nhận các thư được gởi cho hộp thư chung này. Còn đặt nó là Tắt nếu bạn muốn tiếp tục đăng ký, nhưng tạm thời không muốn nhận thư (v.d. khi nghỉ). Nếu bạn có phải tắt phát thư, đừng quên bật lại khả năng đó khi bạn trở về : nó sẽ không được bật lại tự động.

Bật
Tắt

Đặt toàn cục

Đặt chế độ nhận bó thư

Nếu bạn bật chế độ nhận bó thư, bạn sẽ nhận nhiều bài thư trong một lá thư (thường nhận một thư trên mỗi ngày, nhưng có thể nhận thư nhiều hơn từ hộp thư chung rất bận), thay vào nhận mỗi thư riêng một khi nó được gởi. Nếu bạn tắt chế độ nhận bó thư, có lẽ bạn sẽ nhận một bó thư cuối cùng trước khi bắt đầu nhận lại bài thư riêng.

Tắt
Bật
Nhận bó thư MIME hay thô?

Trình thư của bạn có lẽ không hỗ trợ bó thư MIME. Bó thư MIME thường dụng, nhưng nếu bạn gặp khó khăn đọc chúng, hãy chọn văn bản thô.

MIME
Thô

Đặt toàn cục

Nhận bài thư mình đã gởi cho hộp thư không?

Thường, bạn sẽ nhận mỗi thư bạn đã gởi cho hộp thư. Nếu bạn không muốn nhận thư này, đặt tùy chọn này là Không.

Không
Nhận thư thừa nhận khi bạn gởi thư cho hộp thư không?

Không
Nhận thư nhắc nhở mật khẩu cho hộp thư này không?

Hàng tháng bạn sẽ nhận một lá thư chứa lời nhắc nhở mật khẩu cho mỗi hộp thư trên máy này, với đó bạn đã đăng ký. Bạn có thể tắt khả năng này cho từng hộp thư bằng cách chọn Không cho tùy chọn này. Nếu bạn tắt lời nhắc nhở cho tất cả các hộp thư với đó bạn đã đăng ký, bạn sẽ không nhận thư nhắc nhở nào.

Không

Đặt toàn cục

Ẩn mặt trong danh sách thành viên không?

Khi người nào xem danh sách các thành viên cùa hộp thư này, địa chỉ thư của bạn thường được hiển thị (cách mờ để tránh chương trình bắt địa chỉ để gởi thư rác). Nếu bạn không muốn địa chỉ thư của mình hiển thị trong bản liệt kê thành viên này bằng cách nào cả, hãy chọn cho tùy chọn này.

Không
Bạn có muốn sử dụng ngôn ngữ nào?

Bạn có muốn đăng ký với những phân loại chủ đề nào?

Bằng cách chọn một hay nhiều chủ đề, bạn có thể lọc viễn thông trong hộp thư chung này, để nhận chỉ một tập hợp con của các thư đã gởi cho nó. Thư nào khớp với một của những chủ đề bị bạn chọn, sẽ được gởi cho bạn; thư không khớp sẽ không.

Cách xử lý thư nào không khớp với chủ đề nào phụ thuộc vào giá trị của tùy chọn bên dưới đây. Nếu bạn không chọn chủ đề riêng, bạn sẽ nhận mọi thư được gởi cho hộp thư chung này.

Bạn có muốn nhận thư nào không khớp với bộ lọc chủ đề nào không?

Tùy chọn này chỉ có tác động nếu bạn đã đăng ký với ít nhất một chủ đề bên trên. Nó đặt quy tắc phát thư mặc định cho thư nào không khớp với bộ lọc chủ đề nào. Việc chọn Không không phát cho bạn thư nào không khớp bộ lọc chủ đề nào, còn việc chọn có phải.

Nếu bạn không chọn chủ đề riêng bên trên, bạn sẽ nhận mọi thư được gởi cho hộp thư chung này.

Không
Tránh nhận bản sao của thư không?

Khi bạn được ghi dứt khoát trong dòng đầu To: (Cho) hay Cc: (Chép cho) của thư từ hộp thư chung, bạn có thể chọn không nhận bản sao thêm từ hộp đó. Hãy chọn để tránh nhận bản sao từ hộp thư, còn chọn Không để nhận.

Nếu hộp thư chung này đã bật khả năng tạo thư cá nhân, và bạn chọn nhận bản sao, mỗi bản sao sẽ có dòng đầu X-Mailman-Copy: yes (sao chép? Có) được thêm vào nó.

Không

Đặt toàn cục