Đoạn này có thể gồm chuỗi dạng thức Python mà được khớp với thuộc tính hộp thư chung. Danh sách các điều thay thế có thể là: