Trang này chứa một tập hợp con của các bài thư đã gởi cho hộp thư chung %(listname)smà đang được giữ lại cho bạn tán thành. HIện thời nó hiển thị %(description)s.

Đối với mỗi yêu cầu quản trị, vui lòng chọn hành động cần làm, rồi nhắp vào cái nút Đệ trình các thay đổi khi làm xong. Cũng có sẵn Hướng dẫn chi tiết.

Bạn cũng có thể xem bản tóm tắt mọi yêu cầu bị hoãn.